Aquamarina,
Aquamarina,
Tło bannera

Regulamin obiektu

Rezerwacja bezpośrednia gwarancją najniższej ceny

29 sty ‘23
30 sty ‘23
2 os.
1 os. 2 os. 3 os. 4 os.

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW AQUAMARINA w Międzyzdrojach

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) Marina Invest Sp. z o.o. – należy przez to rozumieć Marina Invest Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Gwiaździstej 5B/5, 01-651 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000240570, REGON: 320089191, NIP: 9552142375, będącą stroną umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny z Klientem.
2) Klient - należy przez to rozumieć osobę fizyczną albo prawną, będącą stroną umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny, będącego w dyspozycji Marina Invest Sp. z o.o.
3) Apartament - należy przez to rozumieć lokal, szczegółowo opisany w ofercie przedstawionej na stronie internetowej www.aquamarina.pl, który Klient wynajmuje na pobyt czasowy w celach wypoczynkowych lub turystycznych.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki rezerwacji i najmu umeblowanych i wyposażonych apartamentów. Regulamin stanowi integralną część umowy najmu apartamentu na pobyt wypoczynkowy lub turystyczny zawartej pomiędzy Marina Invest Sp. z o.o. a Klientem.
 2. Marina Invest Sp. z o.o. oświadcza, że na mocy umowy z właścicielem lokalu, zwanego dalej apartamentem, jest uprawniona do świadczenia usług najmu apartamentu Klientom na krótkotrwałe pobyty wypoczynkowe lub turystyczne.
 3. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.
 4. Przedmiotem najmu jest apartament. Maksymalna ilość osób zamieszkujących w apartamencie musi być zgodna z jego kategorią. Najem liczony jest w dobach.
 5. W ramach umowy najmu Marina Invest Sp. z o.o. zobowiązuje się przygotować oraz udostępnić apartament Klientowi, w zamian za ustalone wynagrodzenie.

§ 2. Rezerwacja

 1. Klient może dokonać rezerwacji apartamentu w następujący sposób:
  1) Rezerwacja e-mail
  Ta forma rezerwacji jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wypoczynek@aquamarina.pl. Po sprawdzeniu dostępności apartamentu Klient zostanie poinformowany za pomocą e-maila lub telefonicznie o możliwości rezerwacji. Odpowiedź na przesłaną wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych.
  2) Rezerwacja telefoniczna
  Rezerwacji można dokonać telefonicznie, dzwoniąc do biura Marina Invest Sp. z o.o.pod numer (91) 328 28 28. Po sprawdzeniu dostępności, Klientowi zostanie zaproponowany apartament. Potwierdzenie rezerwacji Klient otrzyma drogą elektroniczną w postaci e-maila. Przesłana wiadomość lub przekazana informacja spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych.
  3) Rezerwacja on-line
  Aby dokonać rezerwacji on-line należy wypełnić formularz danych osobowych, zamieszczony na stronie internetowej www.aquamarina.pl. Zaakceptowanie warunków rezerwacji spowoduje, że na adres e-mailowy Klienta zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania rezerwacji. Przesłana wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych.
 2. Klient otrzymuje potwierdzenie rezerwacji mailem, zawierające cenę, termin wynajmu i numer rachunku bankowego, na który zobowiązany jest dokonać wpłaty opłaty rezerwacyjnej w wysokości 30% ceny najmu lub wpłaty całości kwoty. Uiszczenie opłaty rezerwacyjnej stanowi potwierdzenie dokonania rezerwacji.
 3. W przypadku nieuiszczenia opłaty rezerwacyjnej, o której mowa w ust. 2 w terminie 3 dni (kalendarzowych) od dnia potwierdzenia rezerwacji, rezerwacja zostanie anulowana. Liczy się data zaksięgowania środków na rachunku bankowym Marina Invest Sp. z o.o.
 4. Pozostałą część należności za najem apartamentu Klient wpłaca gotówką lub kartą płatniczą pracownikowi Marina Invest Sp. z o.o. w dniu przyjazdu lub przelewem na rachunek bankowy Marina Invest Sp. z o.o., przy czym środki muszą znaleźć się na rachunku bankowym najpóźniej w dniu rozpoczęcia najmu.

§ 3. Zmiany rezerwacji oraz jej anulowanie

 1. Klient ma prawo do zmiany terminu pobytu, pod warunkiem, że zmiana taka zostanie dokonana co najmniej na 14 dni przed terminem przyjazdu oraz gdy apartament jest dostępny w nowym zaproponowanym przez Klienta terminie. Dopuszczalna jest możliwość dokonania zmian w złożonej rezerwacji w zakresie: okresu pobytu lub liczby osób w apartamencie. Klient informuje o zmianach jakie chciałby wprowadzić drogą elektroniczną lub telefonicznie. W takim przypadku zmiana terminu rezerwacji nie podlega dodatkowej opłacie.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w rezerwacji, Klient powinien zgłosić najpóźniej na dzień przed końcem pobytu. Pracownicy Marina Invest Sp. z o.o. w przypadku braku dostępności apartamentu mogą odmówić przedłużenia pobytu.
 3. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż był planowany, wniesione opłaty za niewykorzystany pobyt nie będą zwracane.
 4. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi pracownika Marina Invest Sp. z o.o.
 5. W przypadku anulowania rezerwacji do 14 dni przed terminem przyjazdu Klient ponosi koszty wpłaconej opłaty rezerwacyjnej.
 6. Przy anulowaniu rezerwacji poniżej 14 dni przed ustalonym terminem przyjazdu, Klient ponosi koszty w wysokości 60% wartości rezerwacji.
 7. Przy anulowaniu rezerwacji w dniu przyjazdu lub przy braku anulowania rezerwacji, Klient zobowiązany jest do zapłaty pełnej kwoty za pobyt w zarezerwowanym terminie.
 8. Zmiana rezerwacji przez Marina Invest Sp. z o.o. jest możliwa wyłącznie w przypadku wystąpienia siły wyższej, uniemożliwiającej spełnienie świadczenia ze strony Marina Invest Sp. z o.o. Przez siłę wyższą rozumie się w szczególności: kataklizmy przyrody, zajęcie apartamentu przez jakikolwiek organ władzy państwowej, awarię w apartamencie, strajki, wojny oraz zamieszki. W takiej sytuacji Marina Invest Sp. z o.o. zobowiązana jest do zaoferowania Klientowi innego terminu najmu apartamentu lub odstąpienia od umowy. W wypadku braku zgody Klienta na najem apartamentu w innym terminie, umowa najmu ulega rozwiązaniu, a Marina Invest Sp. z o.o. ma obowiązek zwrócić Klientowi wpłaconą przez niego opłatę rezerwacyjną.

§ 4. Ceny i warunki płatności

 1. Ceny najmu apartamentów określa cennik wynajmu Marina Invest Sp. z o.o.
 2. Marina Invest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen w wybranych okresach.
 3. Należności za świadczone usługi regulowane mogą być: gotówką, kartą płatniczą lub poprzez przelew na rachunek bankowy.
 4. Jednostką płatniczą jest złoty (PLN).
 5. Za usługi nieobjęte zamówieniem (np. wykup dodatkowych noclegów) należność płatna jest na miejscu bezpośrednio u pracownika Marina Invest Sp. z o.o..
 6. Podane ceny są cenami brutto.
 7. Cena za najem apartamentu obejmuje opłatę klimatyczną oraz miejsce postojowe w garażu podziemnym. Dodatkowe miejsce postojowe jest płatne 50 zł za dobę. Za wydanie pilota do garażu Marina Invest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej w wysokości 100 zł.
 8. Na życzenie Klienta Marina Invest Sp. z o.o. dostarczy odpłatnie do apartamentu łóżeczko dla dziecka (koszt-10 zł za dobę).
 9. Do każdego pobytu doliczana jest kwota w wysokości 140 zł – 240 zł w zależności od kategorii Apartamentu jako koszt sprzątania końcowego.
 10. Przy pobycie 14- dniowym Marina Invest Sp. z o.o. dokonuje odpłatnie na życzenie Klienta sprzątania oraz wymiany pościeli i ręczników. Dla pobytów dłuższych niż 14 dni Klientowi przysługuje jedno bezpłatne sprzątnie oraz wymiana pościeli i ręczników.
 11. Marina Invest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do pobrania kaucji zwrotnej, stanowiącej zabezpieczenie na poczet pokrycia ewentualnych szkód powstałych z winy Klienta, bądź osób przebywających w apartamencie. Kaucja dotyczy tylko określonych terminów pobytu. Kaucja jest nieoprocentowana i podlega zwrotowi po zakończeniu pobytu Klienta, w momencie zdania kluczy do apartamentu. W przypadku, gdy sprawdzenie apartamentu w obecności Klienta okaże się niemożliwe, Marina Invest Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo sprawdzenia apartamentu w ciagu 3 dni roboczych od wyjazdu Klienta i zwrotu kaucji przelewem bankowym na rachunek bankowy Klienta w ciągu 3 dni roboczych od daty sprawdzenia apartamentu.

§ 5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie

 1. Doba noclegowa w miesiącach czerwiec-wrzesień trwa od godz.16:00 pierwszego dnia pobytu Klienta do godz. 10:00 ostatniego dnia pobytu. W pozostałych miesiącach od godz.15:00 pierwszego dnia pobytu Klienta do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu. Istnieje możliwość wcześniejszego zameldowania po uzgodnieniu terminu z pracownikiem Marina Invest Sp. z o.o.
 2. Klucze do apartamentu przekazywane są bezpośrednio w recepcji. Jeśli Klient nie może dotrzeć w godzinach otwarcia recepcji, powinien niezwłocznie poinformować o tym jej pracownika.
 3. Marina Invest Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość nie wydania kluczy osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających, zachowujących się agresywnie, przez co stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla innych osób oraz mienia.
 4. Zdanie klucza w dniu wyjazdu oraz odbiór apartamentu przez Marina Invest Sp. z o.o. odbywa się w sposób ustalony z pracownikiem recepcji.
 5. Niewymeldowanie się przez Klienta do godz. 11:00 ostatniego dnia pobytu, skutkuje naliczeniem przez Marina Invest Sp. z o.o. opłaty za kolejną rozpoczętą dobę, lecz nie stanowi gwarancji przedłużenia pobytu.

§ 6. Warunki korzystania z apartamentów

 1. W apartamencie nie może nocować większa ilość osób niż przewidziana dla danego typu apartamentu. W razie naruszenia tego zapisu Marina Invest Sp. z o.o. ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu należności z tytułu pozostałego okresu rezerwacji, bądź żądać od Klienta dodatkowego wynagrodzenia w wysokości 2 000 zł.
 2. W apartamencie może przebywać jedno dziecko do lat 7 ponad dozwoloną maksymalną ilość osób dla danego typu apartamentu, pod warunkiem, że pracownik firmy Marina Invest Sp. z.o.o. wyrazi zgodę a dziecko będzie spało na łóżkach dostępnych w apartamencie.
 3. Klient zobowiązuje się do korzystania z apartamentu oraz z przekazanego wraz z nim wyposażenia zgodnie z jego przeznaczeniem, jak również nieusuwania z apartamentu jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 4. Klient zobowiązany jest do przestrzegania ciszy nocnej, zasad BHP oraz PPOŻ obiektu. W godzinach od 22:00 do 06:00 zabronione są wszelkie zachowania zakłócające wypoczynek mieszkańców.
 5. Marina Invest Sp. z o.o. przysługuje prawo do pobrania dodatkowej opłaty za nieprzestrzeganie przez Klienta i innych osób przebywających w Apartamencie ciszy nocnej, czego skutkiem była: - interwencja pracownika po godzinie 22:00, w wysokości 500 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdą interwencję, - interwencja policji, w wysokości 2000 PLN (słownie: dwa tysiące złotych) za każdy przypadek naruszenia.
 6. W apartamencie obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz rozpalania grilli na balkonach lub tarasach. W przypadku naruszenia zakazu Klient zostanie obciążony karą umowną w wysokości 2 000 zł.
 7. Apartament nie może być wykorzystywany w inny sposób niż w celach noclegowych, a zwłaszcza w celu prowadzenia w nim jakiejkolwiek działalności. Nie dopuszcza się rejestracji w apartamencie działalności gospodarczej lub innej działalności.
 8. Apartament nie może być podnajmowany osobom trzecim ani w żadnej formie tym osobom udostępniany. Powyższe postanowienia nie są naruszane, jeżeli Klient wynajął apartament w celu udostępnienia go swoim pracownikom, współpracownikom czy też kontrahentom, co musi być uprzednio zgłoszone.
 9. Klient nie może wymieniać zamków, ani samodzielnie dorabiać kluczy do apartamentu. Klient może otrzymać drugi komplet kluczy, po zwróceniu się do pracownika Marina Invest Sp. z o.o.
 10. Klient nie może wprowadzać przeróbek ani innych zmian w apartamencie.
 11. O wszelkich usterkach powstałych w apartamencie, w czasie pobytu, Klient powinien niezwłocznie poinformować pracownika recepcji obiektu. Za usterki powstałe z winy Klienta lub jego Gości będzie pobierana adekwatna rekompensata pieniężna.
 12. Na terenie ośrodka Aquamarina Międzyzdroje mogą przebywać zwierzęta za dodatkową opłatą 30 zł/doba.
 13. Klient zobowiązany jest udostępnić apartament przedstawicielom Marina Invest Sp. z o.o. w celu umożliwienia przeprowadzenia akcji usunięcia awarii oraz w innych uzasadnionych przypadkach, w szczególności w celu zapobieżenia uszkodzeniu lub zniszczeniu apartamentu bądź jego wyposażenia oraz w celu umożliwienia pracownikom Marina Invest Sp. z o.o. lub osobom przez Spółkę Marina Invest wskazanym wykonania usług sprzątania i konserwacji apartamentu w ustalonych dla danego lokalu godzinach i dniach tygodnia.

§ 7. Odpowiedzialność za szkody

 1. Klient pozostawia apartament w stanie niepogorszonym w stosunku do stanu, w którym go otrzymał.
 2. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody, jakie wyrządzi on, bądź jego Goście w budynku, w apartamencie oraz w jego wyposażeniu.
 3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania pracownika Marina Invest Sp. z o.o. o wszelkich zdarzeniach, które mogą narazić go lub jakąkolwiek inną osobę na szkodę oraz o jakichkolwiek szkodach wyrządzonych w budynku, w którym znajduje się apartament, w apartamencie oraz w jego wyposażeniu, a także o wszelkich roszczeniach osób trzecich w związku z takimi szkodami.
 4. W przypadku zgubienia kluczy od apartamentu Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 400 zł brutto.
 5. W przypadku zgubienia pilota do bramy garażowej Klient zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł brutto.
 6. Marina Invest Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez Klienta w Apartamencie i w garażu podziemnym.
 7. Marina Invest Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne niedogodności powstałe podczas pobytu Klienta takimi jak: prace budowlane lub wykończeniowe, jakie mogą być prowadzone na terenie budynku lub w innych sąsiednich lokalach, przerwaniem z przyczyn niezależnych od Marina Invest Sp. z o.o. dostawy mediów (m.in. prądu, wody, c.o., internet), emisje hałasu z nieruchomości sąsiednich.

§ 8. Dane osobowe

 1. Dane osobowe Klienta ujawnione w formularzu rezerwacyjnym są przetwarzane przez Marina Invest Sp. z o.o. zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016).
 2. Administratorem danych osobowych jest Marina Invest Sp. z o.o.
 3. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@marinainvest.com.pl
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji Pani/Pana pobytu w apartamentach Aquamarina- na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat.
 6. Dane osobowe pozostaną poufne i nie będą przekazywane osobom trzecim.
 7. Każdy Klient, którego dane osobowe są przetwarzane ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia.

§ 9. Postanowienia końcowe

 1. Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Marina Invest Sp. z o.o. a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby Marina Invest Sp. z o.o. 
 2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.

Napisz do nas

* Pola wymagane

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm”, udzieloną przez PFR S.A.

Powrót na Aquamarina.pl

Aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie, Serwis wykorzystuje pliki cookies zapisywane w pamięci przeglądarki. Szczegółowe informacje na temat celu ich używania oraz możliwość zmian ustawień plików cookies znajdują się w Polityce prywatności.
Klikając AKCEPTUJĘ WSZYSTKIE, wyrażasz zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez Marina Invest Sp. z o. o., ul. Gwiaździsta 5b lok. 5, 01-651, Warszawa Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności). Zmiany ustawień plików cookies możesz dokonać w ustawieniach.

Zarządzaj ustawieniami dotyczącymi prywatności
Pliki cookies niezbędne do funkcjonowania strony

Pliki cookies niezbędne do działania usług dostępnych na stronie internetowej, umożliwiające przeglądanie ofert, dokonywanie rezerwacji, wspierające mechanizmy bezpieczeństwa m.in: uwierzytelnianie użytkowników i wykrywanie nadużyć.

Pliki cookies analityczne

Pliki cookies umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania przez użytkownika ze strony internetowej w celu optymalizacji jej funkcjonowania, oraz dostosowania do oczekiwań użytkownika,

Pliki cookies marketingowe

Pliki cookies umożliwiające wyświetlanie użytkownikowi treści marketingowych dostosowanych do jego preferencji, oraz kierowanie do niego powiadomień o ofertach marketingowych odpowiadających jego zainteresowaniom, obejmujących informacje dotyczące produktów i usług administratora strony i podmiotów trzecich.

Twoje preferencje nie zostały jeszcze zapisane